Hoạt động

Dự án MOIT 2015

Tên dự án: Giải pháp năng lượng hiệu quả và bền vững cho người thu nhập thấp

Thời gian: Tháng 1/2015 tới tháng 3/2016

Ngân sách: 300.000.000 VND

Đối tác: Bộ công thương tài trợ; Công ty TNHH Nghiên cứu, sản xuất và dịch vụ Tinh Tế

Mục tiêu: Thúc đẩy sử dụng bếp khí hóa sinh khối hiệu suất cao sử dụng năng lượng tái tạo tại chỗ trong các hộ gia đình

Các hoạt động chính:

  1. Đánh giá trữ lượng sinh khối tái tạo tại 6 vùng địa lý điển hình
  2. Đánh giá cho các vùng, và báo cáo tổng hợp cho toàn quốc về trữ lượng, xu thế và khả năng sử dụng năng lượng sinh khối.
  3. Tuyên truyền, phổ biến và khuyến khích người sử dụng bếp khí hóa sinh khối.
  4. Hội thảo quốc gia tại Hà Nội báo cáo kết quả

Kết quả:

  • Nghiên cứu đánh giá trữ lượng sinh khối, xu hướng và khả năng ứng dụng của Việt Nam và từng vùng
  • 01 phóng sự truyền hình để phổ biến và khuyến khích người sử dụng bếp khí hóa sinh khối
  • 01 hội thảo quốc gia

Đối tác