Hoạt động

Dự án LMI

Tên dự án: LMI Low Mekong Initiative

Thời gian: Tháng 7/2016 - tháng 6/2017

Ngân sách: 50.000 USD

Đối tác: Trung tâm Dân số, môi trường và phát triển PED; Hội phụ nữ Huyện Định Hóa; Trung tâm nghiên cứu tư vấn sáng tạo và phát triển bền vững (CCS)

Địa điểm: hai xã Quy Kỳ và Tân Dương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Mục tiêu: Thí điểm ứng dụng các bếp khí hóa sinh khối cải tiến của CCS và Hệ thống Sản phẩm - Dịch vụ để thúc đẩy phát triển công bằng, bền vững và hòa nhập ở Việt Nam, Lào và Campuchia.

Các hoạt động chính:

  1. Khảo sát, đánh giá nhu cầu thực trạng tại vùng áp dụng thử nghiệm
  2. Nghiên cứu điều chỉnh thiết kế phù hợp với điều kiện tại địa phương
  3. Hội thảo giới thiệu chương trình
  4. Chuyển giao và đào tạo sử dụng cho các hộ dân hưởng lợi
  5. Thiết lập hệ thống sản phẩm dịch vụ tại địa phương
  6. Phổ biến chương trình và kết quả tại 3 nước

Kết quả dự kiến:

  • 81 hộ gia đình được cung cấp 03 loại mẫu bếp khác nhau; phù hợp với nhu cầu đun nấu & điều kiện của từng hộ
  • Các hộ gia đình này tận dụng các nguồn phế phụ phẩm nông lâm nghiệp như phoi bào mùn cưa
  • Loại bỏ khói độc do đun nấu trực tiếp
  • Tiết kiệm ít nhất 50% lượng tiêu thụ nhiên liệu so với đun nấu bằng đốt trực tiếp

Đối tác