Hoạt động

Dự án EAP

Tên dự án: Chương trình tăng cường khả năng tiếp cận với giải pháp đun nấu sạch giúp cải thiện sinh kế, nâng cao sức khỏe và bảo vệ môi trường.

Thời gian: Tháng 7/2016 tới tháng 6/2017

Ngân sách: 25.000 USD

Đối tác: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Liên; Nông trại hữu cơ Tuệ Viên; Hội nông dân phường Cự Khối, Trung tâm nghiên cứu tư vấn sáng tạo và phát triển bền vững (CCS).

Địa điểm: làng Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội.

Mục tiêu: Trình diễn tính khả thi và khả năng mở rộng của việc áp dụng bếp đun khí hoá sinh khối và thay đổi các hoạt động xử lý chất thải của nông dân trồng ổi ở Cự Khối.

Các hoạt động chính:

  1. Nghiên cứu đánh giá nhu cầu đun nấu và nguồn sinh khối từ ổi có thể chuyển đổi làm nhiên liệu ứng dụng công nghệ khí hóa sinh khối
  2. Hội thảo giới thiệu về chương trình tại vùng Cự Khối
  3. Thiết lập hệ thống cung cấp dịch vụ xử lý nhiên liệu từ cây ổi cho bếp khí hóa
  4. Cung cấp bếp khí hóa cho một số hộ gia đình thử nghiệm trong vùng
  5. Phổ biến kết quả, thúc đẩy việc ứng dụng bếp khí hóa trong vùng

Kết quả dự kiến:

  • 200 hộ gia đình được trang bị bếp khí hóa sử dụng nhiên liệu từ cây ổi
  • Hệ thống thiết bị xử lý củi ổi làm nhiên liệu quy mô nhỏ cung cấp cho một số hộ gia đình trong vùng
  • Xử lý được khoảng 5,000 tấn củi ổi hàng năm bỏ đi thành nhiên liệu đun nấu
  • Làm cơ sở cho đề án xây dựng hệ thống xử lý củi ổi cho cả vùng thành nhiên liệu đốt
  • Tạo ra phụ phẩm là than sinh học, đóng góp vào giải pháp cải tạo đất trồng giúp phát triển vùng ổi bền vững.

Đối tác