Về chúng tôi

Nhân sự

 

Hội đồng Thành viên của CCS có 05 thành viên, bao gồm ông Nguyễn Hồng Long và 04 đồng sáng lập khác. Nhân viên của CCS là một tập thể đa lĩnh vực gồm các chuyên gia cơ khí, năng lượng, nông nghiệp, kinh tế và thiết kế sản phẩm. Cơ cấu tổ chức của CCS có 04 phòng ban: Phòng Đổi mới công nghệ, Phòng Nông nghiệp không chất thải, Phòng Thiết kế và Phát triển sản phẩm, và Phòng Quản lý & Quản trị. Phòng Quản lý & Quản trị có nhiệm vụ hỗ trợ Giám đốc quản lý các hoạt động chung của CCS cũng như của các phòng ban khác và báo cáo với Giám đốc, dựa vào đó Giám đốc báo cáo với Hội đồng Thành viên. 

 

Đối tác