Cơ hội

Hợp tác

 

CCS là thành viên thường xuyên của Mạng lưới toàn cầu về Hiệu quả tài nguyên và Sản xuất sạch hơn (RECP-net), Mạng lưới và Trung tâm Công nghệ Khí hậu (CTCN), Liên minh bếp sạch toàn cầu, mạng lưới chương trình SWITCH-Asia, và chương trình UNEP 10YFP SLE.

CCS giữ quan hệ đối tác chặt chẽ với Đại học Công nghệ Delft Hà Lan, Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP), Viện Công nghệ châu Á tại Việt Nam (AIT-VN), các tổ chức SNV, Oxfam, v.v...

CCS sẵn sàng và mong muốn trở thành đối tác với các tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội khác hoạt động trong cùng lĩnh vực và cùng chia sẻ các giá trị và đạo đức nghề nghiệp hướng tới mục tiêu thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam. 

 

Đối tác